Aktualności

Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr NYH/62 9 6 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania budżetu z Amerykańskiego Funduszu Oświatowego

Harmonogram debata w czasie spotkania obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Pomiar stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodki na Wyjazdy integracyjne w Rzeszowie
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ
 • Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.
 • Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla owiec i kóz
 • Wytwarzanie paliw jądrowych
 • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Działalność banku centralnego
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: łęczyński oraz gryficki

  Upoważnieni beneficjenci to: Grazyna Gibadlo PRODUKCJA PARAPETÓW I NAGROBKÓW, Przedsiębiorstwo Turystyczne CAMPTUR Sp. z o.o. , Auto-Eko-Gaz Warsztat Samochodowy Andrzej Baron, Polkowicka Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „TEOSAT” , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Warmia” , BIMEX Anna Rogozińska Grażyna Nowak Spółka Jawna, CyberEdu , Impeks Marek Jabłoński Spółka Jawna, Młyny Szczepanki sp. z o.o., SUPERLEX , TOBA Consulting Sp. z o.o. , LANWAR Jerzy Warszawski, TIA S.C. TOMASZ ŚLANDA, ADAM ŚLANDA PRODUKCJA – HANDEL – USŁUGI, Jarosław Wojtaś, Andrzej Wojtaś prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Autokompleks

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możliwość komentowania Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje została wyłączona