Aktualności

Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr ERZ/94 3 8 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Programu Społecznego

Harmonogram debata w czasie seminarium obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Analiza skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel Na Szkolenia w Jurze
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 • Stopień poinformowania społeczeństwa o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, z wykorzystaniem środków EFS. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Działania 2.3 SPO-RZL 2004-2006
 • Analiza wpływu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach I i III Priorytetu ZPORR na tworzenie miejsc pracy
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • Produkcja drutu
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport rurociągowy
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: piotrkowski oraz iławski

  Upoważnieni beneficjenci to: „ELEKTRIM-Mysłakowice” Sp. z o.o., Elektrim Kable S.A., Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego POLMOS S.A., Galeria Zdrowia OrtoTech, Śląska Telewizja Kablowa Tarnowskie Góry Sp. z o.o. , „PETRUS POLSKA Spółka z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA , Cardinal Pharma Trade , C-SOLUTIONS Michał Czapczyński, Global Biuro S.A., M4X Sp. z o. o., SuperMemo World sp. z o.o., TUGEB POLBUD Sp. z o.o., INNpuls Sp. z o.o., ZOT Constans Serwis Lesław Domino, Zakład Produkcji Urządzeń Oświetleniowych i Elektrycznych „ELGIS – GARBATKA”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możliwość komentowania Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje została wyłączona