Aktualności

Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr FZR/55 1 3 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania wsparcia z Panatlantyckiego Programu Spójności

Harmonogram debata podczas spotkania obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko – Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Weryfikacja jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Ośrodek na Treningi w Katowicach
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania 1.3.1. PO KL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja win gronowych
 • Wytwarzanie paliw jądrowych
 • Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Działalność portali internetowych
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Jelenia Góra oraz koniński

  Upoważnieni beneficjenci to: Koszalińskie Zakłady Piwowarskie „BROK” S.A., Zakłady Radiowe ELTRA S.A. , NQ-SYSTEM – Awaryjne otwieranie dzrzwi samochodowych i zamków, INTEGRAL, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PIONIER” w Kętrzynie, ASTRAL MEDIA Sp. zo.o. , Adwertaria Sp. z o.o., Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media”, GODIGI , Mariola Ostoja Kowalska, Speednet , XI INVESTMENT , Acquitec , ART–VIVRE, Ewa Maruszewska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Olsztynie

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możliwość komentowania Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje została wyłączona