Aktualności

Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z raportowaniem projektu nr HEM/46 9 3 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Luksemburskiego Trustu Spójności

Harmonogram debata w czasie konferencji obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Ocena stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Nałęczowie
 • Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrażania zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO
 • na lata 2007-2013″
 • Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3 PO KL w relacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia-beneficjenci systemowi
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 • Produkcja nawozów i związków azotowych
 • Produkcja gier i zabawek
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: przasnyski oraz stalowowolski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shantou S.E.Z. Solar Factors Industry Co. Ltd., Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego „Pasmanta” S.A.”, DELIA S.A., DIXI Sp. z o.o., ENERGOREM Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAWIS” , Bolsius Polska Spółka z o.o., Concrete Jacek Tymoszuk, HOTEL SERVICE AGNIESZKA ATRASZKIEWICZ, MGGP Aero sp. z o.o., Prociv Investment Sp. z o.o., Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, BAUTECH Sp. z o. o , MD Trade Zofia i Roman Macioszek Spółka Jawna, Ecobag-Network

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możliwość komentowania Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – fundusze unijne została wyłączona